Overijssel Platform Verstandelijk Gehandicapten

Overijssel Platform VG is de collectieve belangenbehartiger van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten in deze provincie.
Zij maakt deel uit van de landelijke koepel Ieder(in)

Mensen met een verstandelijke beperking moeten dezelfde kansen krijgen op een goed bestaan in de samenleving als mensen zonder beperking. Door gelijke behandeling waar kan, speciale behandeling waar nodig.

Alle acties vanuit Overijssel Platform VG dienen uiteindelijk hetzelfde doel: het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke beperking en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden.

Mensen met een verstandelijke beperking moeten op hun eigen manier kunnen leven en deelnemen aan de maatschappij. Uitgangspunt bij de belangenbehartiging zijn de ervaringen van mensen met een beperking en die van hun ouders en verwanten. Keuzevrijheid op alle levensterreinen staat centraal. Overijssel Platform VG werkt samen met andere provinciale en regionale organisaties die opkomen voor mensen met (andere) beperkingen.

Missie

De missie van Overijssel Platform VGis een kwalitatief goed bestaan voor alle mensen met een verstandelijke beperking, levenslang en levensbreed.

Leidende principes hierbij zijn:

  • Werken vanuit (volwaardig) burgerschapsperspectief
  • Vergroten van de medezeggenschap van de cliënt; regie over eigen leven
  • Bieden van zorg op maat
  • Gewoon wat kan, speciaal wat moet
  • Bejegening en respect
  • Vraagsturing en keuzevrijheid