Over ons

Kenniscentrum voor partcipatie en zeggenschap

BelangenOrganisatiesOverijssel functioneert als kennisorganisatie op het gebied van belangenbehartiging en participatie ten behoeve van de Overijsselse samenleving. Hieronder verstaan we o.a. het versterken van netwerken rond participatie en zeggenschap.

Belangenorganisaties Overijssel Is een samenwerkingsverband van Overijssel Platform Verstandelijk Gehandicapten, Participatieraad Ouderen Overijssel, Platform Mantelzorg Overijssel en Zorgbelang Overijssel.
Samen hebben zij een brede achterban waarin belangenbehartigers van specifieke doelgroepen vertegenwoordigd zijn.
Samen behartigen zij de belangen van jongeren, ouderen, zorgvragers, burgers, chronische zieken, zintuigelijke beperkten, verstandelijk beperkten op al hun levensterreinen zoals wonen, welzijn en zorg en deels ook op het terrein van inkomen.

Zorgbelang Overijssel

Zorgbelang Overijssel organiseert en raadpleegt zorgvragers al dan niet georganiseerd in een patiëntenvereniging of ander verenigingsverband. Dat doet zij vanuit een jarenlang ervaring als belangenbehartiger van zorgvragers en kwetsbare doelgroepen.

Overijssel Platform Verstandelijk Gehandicapten

Overijssel Platform VG komt op voor de belangen voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familieleden. Samen met Zorgbelang Overijssel bieden zij hun diensten aan in het toetsen van de kwaliteit van zorg (en zorgplansystematiek) in de VG sector.  

Platform Mantelzorg Overijssel

Het Platform Mantelzorg Overijssel (PMO) behartigt de belangen van mantelzorgers in Overijssel. Zij onderhoudt contact met steunpunten mantelzorg in de provincie en haalt ervaringen van mantelzorgers op als input voor beleid voor gemeenten en zorgaanbieders

PROO: Participatieraad Ouderen Overijssel

Op provinciaal, regionaal en lokaal niveau is de Participatie Raad Ouderen Overijssel actief op het gebied van welzijn, inkomen, arbeid, vervoer voor ouderen, zowel de vitale en nog arbeidzame ouderen als de kwetsbare ouderen. Zorg voor ouderen is een gezamenlijk thema met Zorgbelang Overijssel. PROO komt voort uit SENtrum, een samnwerkingspartner in BelangenOrganisatiesOverijssel.

Privacy - klachtenreglement

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Zorgbelang Overijssel dan vragen we u om dit aan ons te laten weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop Zorgbelang Overijssel haar dienstverlening uitvoert maar ook over hoe u bent bejegend door een medewerker van de stichting. U kunt in ons klachtenreglement lezen hoe u een klacht in kunt dienen.

Zorgbelang Overijssel verwerkt persoonsgegevens

Voor het verlenen van individuele dienstverlening hebben wij persoonsgegevens van onze cliënt nodig. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en we gaan er vertrouwelijk mee om.

Het privacyreglement van Zorgbelang Overijssel beschrijft alle belangrijke zaken rond de persoonsverwerking door het Adviespunt Zorgbelang zoals de doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens, de rechten van onze cliënten en de bewaartermijn. U kunt hieronder het privacy- en klachtenreglement raadplegen.