Belangenorganisaties Overijssel

Hoe verbeteren we samen het sociaal domein?

Suggesties voor politiek, cli?ntenorganisaties en adviesraden sociaal domein

In maart 2018 zijn de volgende verkiezingen voor de gemeenteraden. De gemeente heeft sinds 2015 veel taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Het zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de grote veranderingen binnen het sociaal domein (de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet).

Het is belangrijk dat vanuit de samenleving meegedacht wordt over het beleid. Politieke partijen zijn bezig met de voorbereidingen van deze verkiezingen.

Zorgbelang Overijssel heeft daarom samen met haar achterban van belangenorganisaties diverse adviezen voor politieke partijen geformuleerd. Deze kunt u desgewenst overnemen of uitdragen richting politieke partijen.

1. Duidelijke informatie voor burgers

De gemeente dient helder te zijn in de procedure rond het aanvragen van ondersteuning: de manier waarop de burger zich moet melden; de wijze waarop de gemeente de vraag onderzoekt en erover beslist; informatie over de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget en de hoogte van de eigen bijdrage; het verschil tussen een algemene voorziening en een maatwerkvoorziening en de mogelijkheden van klachten en bezwaar/beroep.

Adviezen:

 • hanteer verschillende manieren (website, folders, ervaringsdeskundigen) om burgers laagdrempelig te informeren;
 • raadpleeg burgers en ervaringsdeskundigen over de beste manier van informeren;
 • informeer burgers actief over de mogelijkheid om een klacht in te dienen of bezwaar/beroep aan te tekenen.

2. Onafhankelijke cliƫntondersteuning

Een burger die behoefte heeft aan iemand die met hem meedenkt bij het opstellen van een persoonlijk plan ter voorbereiding op het keukentafelgesprek, kan gebruik maken van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner wordt door de gemeente beschikbaar gesteld en is onafhankelijk. Vooral voor minder mondige burgers kan de cliëntondersteuner een cruciaal persoon zijn bij het formuleren van de ondersteuningsvraag.

Adviezen:

 • zorg dat de cliëntondersteuners werkelijk onafhankelijk zijn van de gemeente en van zorgaanbieders, zoals de cliëntondersteuners van Zorgbelang Overijssel;
 • organiseer integrale cliëntondersteuning (zorg, Wmo, jeugd en langdurige zorg), zodat cliënten met maar één cliëntondersteuner te maken krijgen;
 • stimuleer de bekendheid van de cliëntondersteuners.

3. Inkoopbeleid

Door middel van het inkoopbeleid realiseren gemeenten hun maatschappelijke opdracht om mensen met een hulpvraag te ondersteunen. Zij kunnen door hun manier van inkopen invloed uitoefenen op het beleid en het gedrag van zorgaanbieders door eisen te stellen.

Adviezen:

 • laat de adviesraad sociaal domein actief meedenken over het inkoopbeleid;
 • zorg dat de cliënt keuzevrijheid heeft uit meerdere aanbieders;
 • baseer het inkoopbeleid op de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek;
 • stel duidelijke eisen aan het cliënten- en kwaliteitsbeleid van de aanbieders.

4. VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking

Het VN-verdrag wil de participatie van mensen met een beperking (lichamelijk, visueel, geestelijk, verstandelijk) vergroten en drempels (feitelijk, sociaal, financieel) wegnemen.
De gemeente beschikt over tal van instrumenten om die participatie te bevorderen.


Adviezen:

 • werk aan bewustwording en stel een lokale inclusie agenda op;
 • raadpleeg mensen met een beperking bij het beleid dat hen raakt en inventariseer samen met hen oplossingen;
 • betrek hierbij ook ondernemers, maatschappelijke organisaties en beheerders van openbare gebouwen.

 

 

5. Onafhankelijke klachtenopvang en ombudsfunctie

Als mensen vastlopen in zorg en maatschappelijke ondersteuning, dan dient de gemeente zorg te dragen voor een goede klachtenopvang en klachtenafhandeling.

 

Adviezen:

 • organiseer de klachtenopvang via een onafhankelijke organisatie;
 • overweeg het installeren van een onafhankelijke en laagdrempelige ombudsfunctie voor het sociaal domein.

Zorgbelang Overijssel

Als onafhankelijke cliëntorganisatie voert Zorgbelang Overijssel al jaren diverse diensten uit voor gemeenten zoals:

 • het toetsen van de informatievoorziening van gemeenten;
 • het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning;
 • het ondersteunen van de adviesraden voor het sociaal domein;
 • het methodische raadplegen van burgers en cliënten;
 • het onderzoeken van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning;
 • het bieden van klachtenopvang en de ombudsfunctie voor gemeenten.

Meer informatie?

Uiteraard zijn dit niet de enige adviezen die vanuit onze achterban gegeven zijn. Wilt u een toelichting op onze adviezen of is uw gemeente geïnteresseerd in het aanbod van Zorgbelang Overijssel, kijk dan op www.zorgbelang-overijssel.nl, bel met 074 – 2500155 of mail naar info@zorgbelang-overijssel.nl

www.zorgbelang-overijssel.nl Volg BelangenOrganisatiesOverijssel op Twitter Like BelangenOrganisatiesOverijssel op Facebook Volg Zorgbelang Brabant op LinkedIn