Belangenorganisaties Overijssel

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is voor mensen die 24 uur per dag op zorg zijn aangewezen. Dit kan verpleging en verzorging zijn, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Ontvangt u Wlz-zorg of gaat u hier binnenkort gebruik van maken? Dan heeft u recht op ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van uw zorg. Ook familie, vrienden, mantelzorgers of anderen kunnen namens u contact opnemen. Zie voor meer informatie deze folder. In deze nieuwsbrief behandelen we een aantal vragen van cliënten.

Wie betaald de pedicure ?

Mijn partner verblijft met een Wlz indicatie in een zorginstelling. Hij kan zelf niet meer zijn nagels knippen. De verzorgenden hoeven dit ook niet te doen want de instelling heeft dit namelijk uitbesteed aan een pedicure. De pedicure stuurt onze vragensteller maandelijks een rekening van ongeveer € 25.                                                                

Is dit laatste wel correct? In de Wlz wordt gekeken of iemand zelf zijn voeten kan verzorgen. Is dit niet het geval dan hoort de instelling de zelfzorg over te nemen. Overnemen van zelfzorg is Persoonlijke Verzorging (PV). De rekening is ten onrechte gestuurd naar de cliënt.

De instelling mag voor die zorg geen kosten aan de verzekerde in rekening brengen, want het gaat om verzekerde zorg.

Wat is het verschil tussen een Persoonlijk plan en een Zorgplan?

Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt met Zorgplannen. Naast het Zorgplan kent de Wlz ook een Persoonlijk plan.

Het Persoonlijk plan is het instrument om invloed uit te oefenen op de zorg die u nodig heeft. Het is een plan dat u zelf schrijft. In dit plan geeft u aan welke ideeën u over uw zorg heeft en hoe u uw zorg zou willen regelen en ontvangen. Het opstellen van een Persoonlijk plan is niet verplicht maar wel aanbevolen. Het versterkt uw positie in de Zorgplanbespreking. Het zorgkantoor en de zorgaanbieder zijn verplicht om dit plan mee te nemen bij het opstellen van het Zorgplan en in de beoordeling voor zorg thuis.

Het Zorgplan is het plan dat u samen met uw zorgaanbieder opstelt. In het zorgplan wordt beschreven welke zorg de cliënt gaat ontvangen, hoe en door wie deze zorg wordt geleverd. Het is een soort overeenkomst tussen de cliënt en de zorgaanbieder omtrent de zorg. Het opstellen van een zorgplan is in de Wlz verplicht. U heeft er recht op dat de zorgaanbieder de in het Zorgplan vastgelegde afspraken twee keer per jaar evalueert en actualiseert.

Adviespunt Zorgbelang biedt ondersteuning bij het opstellen van een Persoonlijk plan zodat men goed voorbereid naar de volgende Zorgplanbespreking gaat. Bij ons kunt u tevens terecht voor ondersteuning tijdens de bespreking en/of evaluatie van uw Zorgplan met uw zorgaanbieder.

Wat moet er in een Zorgplan staan?

In een Zorgplan staan wensen en behoeften, mogelijkheden en beperkingen, de doelen van de zorg voor de komende periode en afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy.

Daarbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

  1. Zeggenschap van de verzekerde over de inrichting van      zijn leven, waaronder de betrokkenheid van mantelzorgers en vrijwilligers;
  2. De mogelijkheid om dagelijks te douchen, tijdige hulp bij toiletgang en het tijdig verwisselen van incontinentiemateriaal;
  3. Voldoende en gezonde voeding en drinken;
  4. Een schone en verzorgde leefruimte;
  5. Een respectvolle bejegening, passend bij de eigenheid van de verzekerde, en een veilige en aangename leefsfeer;
  6. Mogelijkheden voor de verzekerde tot het beleven van en leven overeenkomstig zijn godsdienst of levensovertuiging;
  7. Een zinvolle daginvulling en beweging;
  8. De mogelijkheid om dagelijks in de buitenlucht te verkeren;

Ontwikkeling en ontplooiing van de verzekerde waaronder, in geval van deelname aan onderwijs, afstemming met de school waar verzekerde is aangemeld of toegelaten.

Zijn er zaken die nog verbeterd kunnen worden?

  • Zorgplannen, ook wel Leefplannen of Ondersteuningsplannen genoemd, worden door een zorginstelling besproken maar niet altijd halfjaarlijks geëvalueerd met de cliënt en/of mantelzorger.
  • Instellingen zijn verplicht om cliënten te wijzen op de mogelijkheid om een Persoonlijk plan in te dienen voorafgaand aan de Zorgplanbespreking en op de mogelijkheid als cliënt of mantelzorger onafhankelijke cliëntondersteuning in te roepen. Dit gebeurt echter nauwelijks. De medewerkers, managers en cliëntenraden kennen de cliëntondersteuning Wlz niet (voldoende). Daarnaast weten zij ook niet dat een cliënt gewezen kan worden op de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te dienen voorafgaand aan een zorgplanbespreking.
www.zorgbelang-overijssel.nl Volg BelangenOrganisatiesOverijssel op Twitter Like BelangenOrganisatiesOverijssel op Facebook Volg Zorgbelang Brabant op LinkedIn